17 sierpnia 2016

Prawa autorskie

Nie płacę za pałace! to kampania społeczna zainicjowana przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Akcja stanowi sprzeciw wobec niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS, największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) oraz postuluje wprowadzenie jednolitych i przejrzystych działań wszystkich OZZ dla dobra artystów, twórców i w poszanowaniu odbiorców kultury.

https://www.nieplacezapalace.pl/

– Wywiad Prezesa ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Michała Kanownika na łamach portalu EuroActiv.pl – Sprawiedliwa kultura, czyli o wielkim wyzwaniu europejskiej reformy Prawa Autorskiego

– ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wyraziło poparcie dla pomysłu ministra Glińskiego by przekształcić model finansowania artystów, prowadzenie konsultacji dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu autorskim oraz wyjątku na rzecz panoramy

– Opinia do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za 2015 rok sporządzona przez niezależnego biegłego rewidenta

Zorganizowanie przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska” i  Marszałka Senatu Grzegorza Czeleja międzynarodowej konferencji pt. Prawo autorskie XXI wieku, która odbyła się 13 maja 2016 r. w gmachu Senatu.

Relacja z konferencji i wnioski

– Wraz z Instytutem Inicjatyw Publicznych ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przygotowało raport z badania na temat przestrzegania przez młodych Polaków praw autorskich w Internecie:

– ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przedstawiło wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wniosek przesłany do ministra Morawieckiego

– Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Ekonomiczne skutki objęcia nowoczesnychurządzeń mobilnych opłatą reprograficzną

– Federacja Konsumentów opracowała Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych technologii

– Raport Centrum Cyfrowe Projekt Polska: Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe

– Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w sprawie propozycji zmian opłaty reprograficznej z dnia 25 lipca 2014

Wysyłaj mi najnowsze informacje!

FreshMail.pl